Αρχείο
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο νόμος 4369/16 “Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοί− κησης, βαθμολογική διάρθρωση θέσεων, συστήματα αξιολόγησης, προαγωγών και επιλογής προϊσταμένων (διαφάνεια − αξιοκρατία και αποτελεσματικό− τητα της Δημόσιας Διοίκησης) και άλλες διατάξεις”, στον οποίο περιλαμβάνονται και διατάξεις για την παιδεία, που αφορούν:

Άρθρο 39 Καθηγητές και υπαλλήλους σε διαθεσιμότητα

Άρθρο 42 Ελληνικό Ανοικτό πανεπιστήμιο

Άρθρο 47 Προσλήψεις με ιδίους πόρους στα ΑΕΙ

Άρθρο 49 Παρ΄ταση συμβάσεων στο ΑΠΘ

Άρθρο 51 Θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Άρθρο 52 Αμοιβές εκπαιδευτικών και υπαλλήλων στις Πανελλαδικές και εξετάσεις Γλωσσομάθειας και Ελληνομάθειας

Άρθρο 60 Επείγουσες ρυθμίσεις για τη μεταφορά μαθητών

ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 39
Για όσους υπαλλήλους τέθηκαν σε καθεστώς διαθεσιμότητας με βάση τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α ́ 222). του ν. 4172/2013 (Α ́ 167), του ν. 4250/2014 (Α ́ 74) και τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 4 του ν. 4316/2014 (Α ́ 270), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν. 4257/2014 (Α ́ 93) ο χρόνος της διαθεσιμότητας θεωρείται ως χρό− νος πραγματικής υπηρεσίας και λαμβάνεται υπόψη για τη μισθολογική και βαθμολογική εξέλιξη.

Για τους εκπαιδευτικούς που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα με το άρθρο 82 του ν. 4172/2013 και οι οποίοι δεν υπέβαλαν αίτηση στις ανακοινώσεις του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για οποιοδήποτε λόγο και για τους οποίους δεν εκδόθηκε ποτέ διαπιστωτική πράξη απόλυσης, το χρονικό διάστημα από τις 22.3.2014 μέχρι τη δημοσίευσή του v. 4325/2015 (11.5.2015) θεωρείται ως χρόνος κατά τον οποίο είχε παραταθεί η διαθεσιμότητα.

Για όλους τους παραπάνω υπαλλήλους, οι οποίοι είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα και επανήλθαν στην υπηρεσία με μετάταξη, δεν τυγχάνει εφαρμογής ο περιορισμός της πενταετίας της παρ. 5 του άρθρου 71 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ., όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (Α ́ 26).

Όσοι υπάλληλοι, των οποίων η εργασιακή σχέση με Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο ή επιχορηγούμενο από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού λύθηκε με καταγγελία εκ μέρους του εργοδότη και επίκληση λόγων οικονομικής δυσπραγίας, εξαιτίας της μείωσης της κρατικής επιχορήγησης, κατά τα έτη από 2012 έως 2014, επαναπροσλαμβάνονται από τον οικείο φορέα.

Άρθρο 42

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (ΥΠΕΣΔΑ) μπορεί να χρηματοδοτεί την υλοποίηση προπτυχιακού προγράμματος σπουδών στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), το οποίο έχει ως γνωστικό αντικείμενο την οργάνωση και τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης (δημόσιο management), για τη συμμετοχή υπαλλήλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) του δημοσίου τομέα. Το εν λόγω προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών καταρτίζεται μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς τα αρμόδια όργανα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του Ε.Α.Π., όπως κάθε φορά ισχύουν.

Το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προκειμένου να χρηματοδοτήσει το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών, συνάπτει, σε ετήσια βάση, Προγραμματική Συμφωνία με το Ε.Α.Π., στην οποία καθορίζεται ο συνολικός αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων που, με την ιδιότητά τους αυτή, συμμετέχουν στο Πρόγραμμα, καθώς και το ύψος της χρηματοδότησης κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις διατάξεις της επόμενης παραγράφου του παρόντος άρθρου. Με την ίδια Προγραμματική Συμφωνία μπορούν να ρυθμίζονται οποιαδήποτε άλλα θέματα που αφορούν στην υλοποίηση του ως άνω Προγράμματος Σπουδών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία τεχνική λεπτομέρεια σε σχέση τόσο με το Πρόγραμμα ή τους συμμετέχοντες όσο και με τη χρηματοδότηση. Κατά τα λοιπά και ιδίως για τα θέματα που αφορούν την επιλογή των φοιτητών και τον τρόπο οργάνωσης και διεξαγωγής του εν λόγω Προγράμματος με βάση τις υφιστάμενες κάθε φορά δυνατότητες υλικοτεχνικής υποδομής του Ε.Α.Π., ισχύουν τα προβλεπόμενα στις διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία του, όπως κάθε φορά ισχύουν.

Η χρηματοδότηση για το εν λόγω Πρόγραμμα του Ε.Α.Π. δίδεται μέσα από σχετικό ΚΑΕ του ειδικού φορέα 07−510 του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και το ύψος της ανέρχεται σε ποσό ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) των προβλεπόμενων διδάκτρων συμμετοχής του αριθμού των συμμετεχόντων που αναφέρεται στην κάθε φορά ετήσια Προγραμματική Συμφωνία, για τις θεματικές ενότητες που απαιτούνται κατ’ έτος για την απόκτηση πτυχίου σε τέσσερα (4) έτη.

Άρθρο 47

Το έκτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/ 2011, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της με την παρ. 16 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013, (Α ́ 24) και του άρθρου 95 του ν. 4310/2014 (Α ́ 258) και όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:

«Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσης τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Τμήμα χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι., εκτός και αν αυτή προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα».

Άρθρο 49

Παρατείνεται η διάρκεια των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου υπαλλήλων που προσελήφθησαν δυνάμει της ΠΥΣ 33/2006 υπ’ αριθ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ. 10/208/25274/5.12.2014 στην Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την 1682/3.6.2015 πράξη του Προέδρου της για πέντε (5) μήνες από τη λήξη τους, ήτοι έως τις 3.7.2016.

Άρθρο 51 Θέματα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

1. Η δεύτερη περίοδος της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε τέσσερα (4) μαθήμα− τα της Γ ́ Τάξης Ημερήσιων και Δ ́ Τάξης−Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., δύο (2) μαθήματα γενικής παιδείας με συντελεστή βαρύτητας 1,5 και δύο (2) μαθήματα ειδικότητας με συντελεστή βαρύτητας 3,5 τα οποία καθορίζονται με υπουργική απόφαση που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι εξετάσεις για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση διεξάγονται, σε πανελλαδικό επίπεδο με θέματα από την εξεταστέα ύλη της τάξης αυτής που προκύπτουν αποκλειστικά από κεντρική επι− τροπή εξετάσεων. Οι ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις μπορούν να επαναλαμβάνονται κατά το ίδιο σχολικό έτος, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα
της Κυβερνήσεως».

2. Ειδικά, για τις εξετάσεις εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση των υποψηφίων των Επαγγελματικών Λυκείων, τα μαθήματα τα οποία έχουν κοινή εξεταστέα ύλη συνεξετάζονται. Ως εκ τούτου ορίζεται στην οικεία κεντρική επιτροπή εξετάσεων για τα μαθήματα του προηγούμενου εδαφίου μία ομάδα έκτακτων μελών, η οποία εισηγείται τα θέματα που θα δοθούν στους εξεταζόμενους.

Για καθένα από τα εξεταζόμενα μαθήματα απαιτείται οι εκπαιδευτικοί που ορίζονται ως έκτακτα μέλη να έχουν διδακτική εμπειρία για ένα (1) τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία. Επιπροσθέτως, για τη διαδικασία βαθμολόγησης − αναβαθμολόγησης επιλέγονται κατά προτίμηση εκπαιδευτικοί με διδακτική εμπειρία για ένα (1) τουλάχιστον έτος κατά την τελευταία διετία.

3. Οι προηγούμενες παράγραφοι ισχύουν από το σχολικό έτος 2015−2016.

4. Ειδικά και μόνο για το ακαδημαϊκό έτος 2016−2017, για τους μαθητές και απόφοιτους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας, οι οποίοι θα υποβάλουν σε Λύκεια που ανήκουν στην ανωτέρω Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αίτηση − Δήλωση για συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων ή των Επαγγελματικών Λυκείων, προβλέπονται θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων για την εισαγωγή τους σε σχολές, τμήματα και εισαγωγικές κατευθύνσεις των Πανεπιστημίων, των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν εφαρμόζεται στους μαθητές της τελευταίας τάξης που μετεγράφησαν σε Λύκεια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λευκάδας μετά τις 17.1.2016. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, θα ορισθεί ο αριθμός των θέσεων και η διαδικασία επιλογής των ανωτέρω υποψηφίων.

Άρθρο 52 Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4354/2015

Η παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α ́ 176) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«4. Ειδικά, για τους εκπαιδευτικούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και το λοιπό προσωπικό που αποδεδειγμένα συμμετέχουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις διαδικασίες οργάνωσης, διεξαγωγής, υποστήριξης, βαθμολόγησης /αναβαθμολόγησης και έκδοσης των αποτελεσμάτων των: α) γενικών και ειδικών εξετάσεων ή άλλης διαδικασίας εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, β) των εξετάσεων Ιδιωτικών, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) και Επαγγελματικών Σχολών (Ε.ΠΑΣ.), γ) των εξετάσεων ελληνομάθειας και δ) των εξετάσεων χορήγησης του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, καθώς και στις διαδικασίες αναβαθμολογήσεων γραπτών δοκιμίων μαθητών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθορίζεται αποζημίωση με κοινή απόφα− ση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται το αργότερο έως 31.12.2016 μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παραγράφου 3. Μεταβατικά για το τρέχον έτος και έως την έκδοση των κοινών υπουργικών αποφάσεων του προηγούμενου εδαφίου ισχύουν οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί.

Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι αποζημιώσεις των συμμετεχόντων στην οργάνωση και διεξαγωγή σχολικών αγώνων και διοργανώσεων (αθλητικοί αγώνες και διοργανώσεις, ενδοσχολικής ή τοπικής ή περιφερειακής ή πανελλήνιας ή διεθνούς εμβέλειας), καθώς και κάθε είδους συναφείς και αναγκαίες δαπάνες, όπως οι δα− πάνες αποζημίωσης (ημερήσιας, ανά αγώνα, αναδιοργάνωση κ.λπ.), μετακίνησης, διαμονής, διατροφής, καθώς και λοιπές δαπάνες, οι οποίες θα περιγράφονται στην εν λόγω κοινή υπουργική απόφαση, μη τηρουμένων των διατάξεων της παραγράφου 3».

3. Η παρ. 5 του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α ́ 176) αντικαθίσταται, από τότε που ίσχυσε, ως εξής:
«5. Στο προσωπικό που συμμετέχει στην οργάνωση, διεξαγωγή και υποστήριξη διαγωνισμών των φορέων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου, μπορεί, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργού, να καθορίζεται αποζημίωση η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει το όριο των χιλίων διακοσίων (1.200) ευρώ το μήνα και σε κάθε περίπτωση το όριο των τριών χιλιάδων εξακοσίων (3.600) ευρώ το έτος, μη υπολογιζόμενου στην περίπτωση αυτή του ορίου της παραγράφου 3».

Άρθρο 60 Επείγουσες ρυθμίσεις για τη μεταφορά μαθητών

1. Η ισχύς των συμβάσεων σχετικών με δρομολόγια μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2015−2016, οι οποί− ες ανετέθησαν και εκτελούνται, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 2 της Π.Ν.Π. της 10.9.2015 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015−2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων» (Α ́ 108) που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4350/2015 (Α ́ 161), και έληγε έως τις 29 Φεβρουαρίου 2016, παρατείνεται μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2015−2016. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 2 της Π.Ν.Π. της 10.9.2015 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015−2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων» (Α ́ 108) που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4350/2015 (Α ́161).

2. Η παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΝΠ της 10.9.2015 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015−2016 και την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων» (Α 108) που κυρώθηκε με το άρθρο 10 του ν. 4350/2015 (Α ́ 161), αναδιατυπώνεται ως εξής:

«3. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων, οι οποίες πραγματοποιούνται από την έναρξη του σχολικού έτους 2015−2016, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος, καταβάλλονται νόμιμα, εφόσον ο οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς των μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την απόφαση ανάθεσης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής».

3. Τα κατακυρωτικά έγγραφα των προσωρινών μειοδοτών που αναδείχθηκαν κατά τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2015 −2016, όπως αυτά ορίζονται με την παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.δ. 118/2007, γίνονται αποδεκτά, εφόσον κατατεθούν σε φυσική μορφή ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής μετά από απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή ορίζει.
4 α. Η παρ. 4 του άρθρου 1 της κοινής υπουργικής απόφασης 24001/2013 «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β ́ 1449) καταργείται.

β. Η παρ. 5 του ιδίου άρθρου 1 της κοινής υπουργικής απόφασης 24001/2013 «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β ́ 1449) αναριθμείται σε 4.

γ. Η παρ. 1 του άρθρου 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 24001/2013 «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β ́ 1449) καταργείται.

δ. Στην παρ. 2 του άρθρου 9 της κοινής υπουργικής απόφασης 24001/2013 «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β ́ 1449) απαλείφεται η αρίθμηση.
5. Δαπάνες μεταφοράς μαθητών ΕΠΑΛ και Μουσικών Σχολείων οι οποίοι κατοικούν σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 χιλιομέτρων από το σχολική μονάδα στην οποία φοιτούν και πραγματοποιήθηκαν κατά το σχολικό έτος 2014−2015, καταβάλλονται νομίμως και κατά παρέκκλιση κάθε ειδικής και γενικής διάταξης, εφόσον εκδοθεί διαπιστωτική πράξη του Περιφερειάρχη και εφόσον η οικεία Οικονομική Επιτροπή εγκρίνει τη δαπάνη με απόφασή της.

Σε περίπτωση που το κόστος μεταφοράς υπερέβη το δικαίωμα προαίρεσης, η διαφορά μεταξύ της συμβατικώς προβλεφθείσας δαπάνης και της καθ’ υπέρβαση του δικαιώματος προαίρεσης δαπάνης δεν καταβάλλεται.

Ετικέτες:
ΕΑΠΕΠΑΛ

Πρωτοσέλιδα Εφημερίδων
Εορτολόγιο

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Στατιστικά
  • 33758Συνολικοί επισκέπτες:
  • 2Επισκέπτες σήμερα:
  • 11Επισκέπτες χτες:
  • 72Προηγούμενη εβδομάδα:
  • 267Επισκέπτες ανά μήνα:
  • 0Επισκέπτες τώρα:
Θερμοκρασία
Weather in Ptolemaida
20°
Saturday 16° 
Sunday 21° 
Monday 18°  10°
Tuesday 18° 
tiempo.com  +info